Vedtægter i RKL

RKL følger Dansk Rideforbunds retningslinier og krav om sikkerhed.

 

 

Vedtægter for Ride- og Køreklubben Lolland

 

§ 1: Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse af aktiviteter i ride- og kørediscipliner. Klubben ønsker at satse på “bredden” således, at der vil være aktiviteter for alle hesteinteresserede.

 

Klubbens navn: Ride- og Køreklubben Lolland, RKL.

Klubbens hjemstedskommune er Lolland Kommune.

Klubbens tilhørssted er hos RideCentret Østergaard, Strædet 19, 4920 Søllested.

Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund og Dansk Handicapforbund.

§ 2: Optagelse af medlemmer.

Klubben kan optage aktive og passive medlemmer.

I klubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Personer under 16 år optages som juniormedlemmer, og disse er ikke stemmeberettiget i økonomiske henseender, men kun i henhold til sportslige interesser. Efter det fyldte 16. år overgår medlemmer automatisk til seniormedlemskab.

Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til kassereren i RKL.

Passivt medlemskab er muligt for 100 kr. årligt. Et passivt medlem støtter klubben, og denne har demokratiske rettigheder.

§ 3: Kontingent

Kontingentet betales helårligtpr. 1. januar. Ved indmeldelse efter d. 01. juli betales der kun ½ kontingent.

Fuldgyldigt medlemskab opnås først, når kontingentet er betalt.

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

§ 4: Betalingsfrist

Bestyrelsen er forpligtet til at sende opkrævning enten skriftligt eller elektronisk til samtlige medlemmer, dette senest én måned før forfaldsdato. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest 3 uger efter forfaldsdatoen, sendes en skriftlig påmindelse til pågældende medlem, og er der ikke betalt senest d. 31. januar slettes vedkommende af medlemslisten og overføres til restancelisten. Man kan herefter kun optages som medlem på ny ved betaling af restancen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kassér.

§ 5: Valgberettigede

Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5 af klubbens medlemmer. Her foruden vælges 2 suppleanter for en etårig periode.

Bestyrelsen vælges på en generalforsamling for 2 år af gangen, dog således at hhv. 2 og 3 skal på valg hvert år. I lige år er 2 på valg, i ulige år er 3 på valg.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal være amatører, og alle skal være fyldt 18 år.

Nære familiemedlemmer kan ikke være en del af bestyrelsen samtidig.

Bestyrelsen er selvkonstituerende.

Formænd for de eventuelle udvalg inviteres til de bestyrelsesmøder under dét punkt på dagsordenen, hvor deres aktiviteter figurerer.

 

Følgende personer er ikke valgberettigede til klubbens bestyrelse:

Såfremt der er lejeforhold mellem ejer/forpagter og klubben, er disse ikke stemmeberettiget, hvilket også gælder for deres ægtefæller/ samlever.

Heller ikke bestyrelsesmedlemmer for ejerinstitution, hvor klubben holder til, i de tilfælde, hvor der er lejeforhold mellem institution og klub, kan stemme.

Endvidere må ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte heller ikke indgå i stemmerne.

§ 6: Bestemmelser for bestyrelsesbeslutninger

Bestyrelsen skal træde sammen på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Se dog § 10. Er der stemmelighed, er formandens stemme afgørende og ved dennes fravær, er næstformandens den gældende. For at en bestyrelsesbeslutning skal være gyldig, må mindst 3 medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Enhver anvendelse af klubbens midler, herunder anskaffelse af inventar mv, skal besluttes ved stemmeflertal i bestyrelsen.

§ 7: Sekretær

Sekretæren fører protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af samtlige fremmødte bestyrelsesmedlemmer inden mødet afsluttes.

Ethvert medlem af klubben har til enhver tid ret til at gennemse protokollen i nærvær af et bestyrelsesmedlem.

Sekretæren indfører endvidere referat af generalforsamlingen i protokollen. Referatet underskrives af generalforsamlingens dirigent.

§ 8: Bestyrelsens virksomhed

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle dispositioner vedrørende dens virksomhed.

Ved forfald af bestyrelsesmedlemmer tiltræder 1. suppleant, hvorpå bestyrelsen konstituerer sig på ny. Hvis der ikke er flere suppleanter, er bestyrelsen selvsupplerende.

Medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld og andre forpligtelser.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der skønnes behov for.

§ 9. Regnskab og revision

Regnskabet afsluttes d. 31.12 og forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal forinden være revideret af to revisorer. Disse vælges af generalforsamlingen for en etårig periode.

§ 10. Overtrædelse af lovene

10a) Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for en karantæne.

Medlemmet skal have mulighed for, at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemningen finder sted. Afgørelsen kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse kan ikke appelleres. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra RKL er inhabilt.

 

10b) I særlige tilfælde kan bestyrelsen til generalforsamlingen indstille, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere tidsrum på mere end 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af afgivne stemmer - blanke stemmer tæller som afgivne.

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørvalg inden 4 uger.

 

10c) I det af § 10b omhandlende tilfælde, kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre om sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørvalg til afgørelse af, om det tillige skal udelukkes fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, hvorved vedkomne kan blive udelukket fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

§ 11: Afstemning

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, hvor beslutninger tages ved simpel afstemning (stemmeflertal).

Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Se dog § 10b og 10c.

Man skal have været fuldgyldigt medlem af klubben i mindst 3 måneder for at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Dagsorden ved ordinær generalforsamling:

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Bestyrelsens beretning

Godkendelse af regnskab

Fastsættelse af medlemskontingent

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Eventuelt

§ 12: Forandring og eksklusion

Til forandring af vedtægter og eksklusion af medlemmer, kræves majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Dog skal enhver ændring af lovene godkendes ved en Generalforsamling.

§ 13: Tidspunkt for generalforsamling

Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt eller elektronisk af bestyrelsen med 14 dages varsel og afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsesformanden senest 14 dage før Generalforsamlingen.

§ 14: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom. Indkaldes med meddelelse om dagsorden samt evt. lovændringsforslag. Denne begæring skal bestyrelsen efterkomme således, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 30 dage efter begæringens modtagelse. Indkaldelse sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

§ 15: Valg af bestyrelse og revisorer

Ved valg af bestyrelse (iht. § 5) tildeles hvert medlem lige så mange stemmer, som der er ledige bestyrelsespladser. Hvert stemmeberettigede medlem kan max. bruge det antal stemmer, som der er ledige antal bestyrelsespladser og højst en stemme på én. De, der opnår flest stemmer, udgør den ny/genvalgte del af bestyrelsen.

Der skal endvidere vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

§ 16: Klubbens opløsning

Opløsning af klubben kan kun foregå, når beslutningen herom vedtages på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. For at beslutningen skal være gyldig kræves det, at opløsningen vedtages af 3/4 af de afgivne stemmer. Ved opløsning af klubben skal kasserer og formand sørge for, at klubbens økonomiske forpligtelser betales eller afsluttes.

Er der herefter økonomisk overskud skal dette beløb udbetales til Dansk Handicapidræts Forbunds rideudvalg.

§ 17: Ride- og Køreklubbens Lolland er medlem af

Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og ethvert medlem er forpligtiget til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer, love og bestemmelser, undertegnede af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

 

 

 

 

Copyright © RKL Jyske Bank - Reg. nr. 0693 Konto nr. 0000171050

Mobile Pay - 2057 7287

Strædet 19, 4920 Søllested